Andmekaitse-eeskirjad

Meil kliendiregistri haldajana lasub andmekaitseseadusest tulenev kohustus teavitada oma kliente selgesõnaliselt andmete registrist ja selle kasutamisest. Käesolevate andmekaitseeeskirjadega soovime kirjeldada võimalikult otsekoheselt ja läbipaistvalt, kuidas me E.Ahlströmis teie andmeid töötleme.

1. Registripidaja

E. Ahlström Group Ltd (2851697-3)
Ja selle tütarettevõtted:
   E.Ahlström Oy – äritegevus Soomes (2570110-2)
   E.Ahlström Baltics Oü – äritegevus Eestis (11220176)

Kontaktandmed registriga seotud küsimustes:
Petri Nupponen
E.Ahlström Group Oy
Kuortaneenkatu 1
00520 Helsingi, Soome
+358 10 3495 100
petri.nupponen@eahlstrom.fi

2. Registrisse kantud isikud

Kliendiregistrisse on salvestatud

 • kliendiettevõtete ja nende kontaktisikute andmed
 • ning potentsiaalsete klientide andmed

3 Registri pidamise põhimõtted ja kasutamine

Isikuandmeid töödeldakse ainult selleks ettenähtud eesmärkidel, milleks on:

 • Kliendisuhte hoidmine
 • Meie tegevuse ja teenuste tutvustamine

Isikuandmete töötlemine põhineb registripidaja õigustatud huvil töödelda klientide teenindamiseks vajaminevaid andmeid.

4. Registrisse salvestatavad isikuandmed

Kliendiregister sisaldab järgmiseid andmeid:

Kliendi- ja kontaktandmed

 • Ettevõte
 • Nimi
 • Roll/tiitel
 • Aadress
 • E-postiaadress
 • Telefoninumber

Kliendiandmed

 • Info ostetud toodete ja teenuste kohta

5. Registrisse kantud isiku õigused

Regstrisse kantud isikuna on sul järgmised õigused, mille kasutamist puudutavad taotlused tuleb esitada aadressil info@eahlstorm.ee.

Juurdepääs
Teil on õigus kontrollida, milliseid isikuandmeid teie kohta meie registris leidub. Kui märkate, et teie andmetes on vigu või puudujääke, saate edastada meile soovi andmete parandamiseks või täiendamiseks.

Õigus vastulausele
Teil on igal ajal õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemine lõpetataks, kui leiate, et teie isikuandmeid on kasutatud või töödeldud seadusevastaselt või kui meil puudub õigus teatud andmete töötlemiseks.

Otseturunduse keeld
Teil on igal ajal õigus nõuda, et teie andmeid ei kasutataks otseturunduse eesmärgil. Me ei müü ega loovuta muul viisil teie isikuandmeid mingil juhul kolmandatele osapooltele, et neid võidaks otseturunduseks kasutada.

Kustutamisõigus
Kui leiate, et mingite teid puudutavate andmete töötlemine ei ole meie tegevuse seisukohast vajalik, on teil õigus esitada taotlus, et need andmed registrist kustutataks. Teie taotlus võetakse menetlusse ja andmed kustutatakse või edastame teile põhjendatud põhjuse, miks andmeid ei ole võimalik kustutada. Kui te meie lahendustega ei nõustu, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseametile. Ühtlasi on teil õigus nõuda, et piirame vaidlusaluste andmete kasutamist seni, kuni vaidlus on lahendatud.

Pidage meeles, et registripidajal võib olla andmete kustutamisest keeldumiseks seadusest tulenev või muu õiguslik alus.  Registripidaja on kohustatud säilitama raamatupidamisandmeid Raamatupidamisseaduses (§10, peatükk 2) sätestatud perioodi jooksul (10 aastat). Sellest tulenevalt ei ole võimalik raamatupidamisandmeid enne nimetatud tähtaega kustutada.

Kaebuse esitamise õigus
Registrisse kantud isikul on õigus esitada kaebus andmekaitseametile, kui ta leiab, et oleme tema isikuandmete töötlemisel rikkunud kehtivat andmekaitseseadust. Andmekaitseameti kontaktandmed: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regulaarsed andmeallikad

Regulaarseid registrisse kantavaid kliendiandmeid saame:

 • kliendilt kliendisuhte loomise hetkel
 • kliendilt veebipoetellimuse esitamisel
 • kliendilt uudiskirja tellimise korral
 • kliendilt seoses erinevate sündmustega

Registrisse võidakse kanda ka klientide või potentsiaalsete klientide andmeid teistest allikatest.

7. Regulaarne andmete loovutamine

Reeglina andmeid turunduseesmärkidel E.Ahlström Group Oy kontsernist väljapoole ei loovutata.

Andmeid võidakse valikuliselt loovutada registripidaja  (E.Ahlström Group Oy:n) töökäsuga seoses kolmandale osapoolele. Andmete omandiõigus ei siirdu registripidajalt kolmandale osapoolele ja kolmandal osapoolel ei ole õigust andmeid muul otstarbel kui registripidaja töökäsust tulenevatel eesmärkidel kasutada.

Oleme taganud, ett kõik meie teenuseosutajad järgivad andmekaitseseadusest tulenevaid nõudeid. Regulaarselt kasutame järgmiseid teenuseosutajaid:

 • MailChimp
 • Microsoft (e-post)
 • Kiitolinja Schenker

8. Andmete töötlemise periood

Teie isikuandmeid töödeldakse reeglina kliendisuhte lõppemiseni. Andmed kantakse registrisse sellistena, nagu registreeritud isik meile esitab ja neid uuendatakse vastavalt registreeritud isiku poolt registripidajale esitatud teabele.

Kliendi- ja turundusregistrist kustutame ebavajalikke isikuandmeid iga 12 kuu tagant. Turunduskirjade saajal on võimalik end igas kirjas oleva lingi kaudu meililistist kustutada.

9. Isikuandmete töötlejad

Kliendiregistris olevaid andmeid töötlevad E.Ahlström Group Oy kontserni töötajad, kellel on põhjendatud õigus andmete töötlemiseks.

Kliendiregistris olevaid andmeid töötlevad ka meie IT-haldurid:

 • Karhu Helsinki Oy
 • Config Oy

Meil on õigus volitada isikuandmeid osaliselt töötlema ka kolmandaid osapooli, tagades lepinguliselt, et isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivale andmekaitseseadusele ja muul viisil asjakohaselt.  

10. Andmete väljastamine Euroopa Liidust väljapoole

Isikuandmeid ei väljastata Euroopa Liidust ega Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole.

11. Registrikaitse põhimõtted

Teie isikuandmete töötlemine on meie jaoks tähtis. Teie andmete turvalisuse tagamiseks kasutame järgmisi turvameetmeid:

 • Kaitseme oma kodulehe internetiühendust (https)
 • Kasutame tulemüüri
 • Salastame andmeid (krüpteerimine)
 • Tagame, et registriandmetele pääsevad ligi ainult need isikud, kes andmeid vajavad
 • Kõik meie töötajad allkirjastavad konfidentsiaalsuslepingu
 • Register asub serverites, millele kõrvalised isikud ligi ei pääse
 • Registriandmetest tehakse regulaarselt varukoopiaid

12. Küpsised

Meie kodulehekülg (www.eahlstrom.ee) kasutab küpsiseid. Veebileht saadab brauserile küpsise ehk väikese tekstifaili, mis talletub teie arvuti kõvakettale.  Me kasutame nii ajutisi seansispetsiifilisi küpsiseid, mis brauseri sulgemisel samuti sulguvad, kui ka püsivaid küpsiseid, mis talletatakse arvuti kõvakettale.  Küpsised võimaldavad meil teie brauseri ära tunda ja kasutada saadud andmeid näiteks meie veebilehte külastavate brauserite loendamiseks ning veebilehe kasutamise analüüsiks, näiteks statistiliseks jälgimiseks.  Küpsiste abil saame võimaluse uurida ja jälgida veebilehe külastajate huviobjekte ja saadud andmetele tuginedes oma kodulehte täiendada ja paremaks muuta. Kogutud andmed on anonüümsed ja internetis tehtud toiminguid ei ole võimalik teatud isikuga seostada.

Enamik Interneti-brausereid aktsepteerivad küpsiseid automaatselt, aga soovi korral saate brauseri sätteid muuta ja küpsiste kasutamise igal ajal keelata.  Küpsiste kasutamist saate takistada, keelates brauseri seadete alt küpsiste kasutamise.

 

somistus_laplandhotels_bulevardi_eahlström

Sisustus ja kujundus toovad hooaja esile

lautanen ravintolan logolla eahlstom

Logo taldrikule – kuidas seda tehakse?